Persberichten

Persbericht: UNHCR en CHEP willen levering van levensreddende hulp aan vluchtelingen verbe teren met supply chain onderzoek / Une étude de la chaîne logistique du HCR des Nations Unies et de CHEP pour aider à améliorer l’acheminement de l’aide aux réfugiés

PERSBERICHT

UNHCR EN CHEP WILLEN LEVERING VAN LEVENSREDDENDE HULP AAN VLUCHTELINGEN VERBETEREN MET SUPPLY CHAIN ONDERZOEK

Mechelen, België, 10 september 2015 – CHEP, de wereldwijde marktleider in pallet- en containerpoolingservices, ondersteunt de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) bij het uitvoeren van een diepgaand onderzoek naar het internationale supply chain netwerk om de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen.

Vicente Escribano, Hoofd van de Supply Management Logistic Service van UNHCR, zei: “De efficiëntie van onze supply chain is vaak letterlijk een kwestie van leven en dood voor de vluchtelingen en families die we helpen, dus alle verbeteringen die we realiseren, kunnen een enorme impact hebben.

“We benaderden CHEP als wereldwijde marktleider op het gebied van de supply chain en vroegen hen te evalueren of en hoe verbeteringen doorgevoerd kunnen worden om onze logistiek en bijhorende kosten te verbeteren. Het is een mooie kans voor UNHCR om samen te werken met CHEP en het is een ware bonus dat CHEP zijn hulpbronnen en expertise op vrijwillige basis ter beschikking stelt.”

UNHCR – het vluchtelingenbureau van de Verenigde Naties – werd in 1950 opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, om tijdens de Tweede Wereldoorlog ontheemd geraakte Europeanen te helpen. Vandaag leidt en coördineert de organisatie wereldwijd activiteiten om vluchtelingen te beschermen en duurzame oplossingen voor hen te zoeken.

UNHCR is actief in 123 landen en telt meer dan 9.300 werknemers die bescherming en ondersteuning verlenen aan meer dan 46 miljoen vluchtelingen, repatrianten, binnenlands ontheemden en staatlozen. Het budget is van US$ 300.000 in het eerste jaar, toegenomen tot meer dan US$ 5 miljard in 2014[1]. In 2014 heeft de UNHCR al circa 51,2 miljoen mensen geholpen: 33,3 miljoen binnenlands ontheemden en 16,7 miljoen vluchtelingen, plus nog eens 10 miljoen staatlozen en meer dan 1,2 miljoen asielzoekers.

CHEP stelde zijn Plant Network Optimization (PNO) Team ter beschikking voor het diepgaande onderzoek. Het onderzoek inventariseert de huidige staat van de hulpmiddelen van UNHCR om de benodigde doorlooptijd om vluchtelingenkampen te bereiken, in te korten. Momenteel voert het PNO-team van CHEP een gedetailleerde analyse uit omtrent het supply chain netwerk van UNHCR in Afrika.

UNHCR onderhoudt een netwerk van zeven wereldwijde voorraden die beheerd worden vanuit strategisch geplaatste distributiecentra met vestiging in Kopenhagen (Denemarken), Amman (Jordanië), Dubai (UAE), Nairobi (Kenia), Isaka (Tanzania), Douala (Kameroen) en Accra (Ghana). Indien nodig kan UNHCR vanuit deze voorraden binnen 72 uur essentiële hulpgoederen voor tot maar liefst 600.000 mensen verschepen. In 2014 heeft UNHCR meer dan 15 miljoen mensen in nood geholpen.

CHEP’s Senior Vice President voor Supply Chain, Carmelo Alonso Bernaola: “Het PNO team in de VS staat aan de leiding van dit initiatief. Zij hebben ruime ervaring, maar het UNCHR project is uniek in vergelijking met andere projecten die zij hebben uitgevoerd. De studie van de UNHCR heeft betrekking op transport in verschillende landen, vervoer via lucht weg en over zee, en maakt gebruik van uiteenlopende databronnen; factoren die de schaal en complexiteit van het onderzoek enorm verhogen”.

De studie zal eind 2015 voltooid zijn, waarbij de bevindingen en aanbevelingen kort daarna aan UNHCR gepresenteerd zullen worden. Brambles Limited, het moederbedrijf van CHEP, onderschrijft de tien uitgangspunten van de Global Compact van de Verenigde Naties inzake mensenrechten, rechten van werknemers, het milieu en de strijd tegen corruptie. Brambles ondertekende de Global Compact van de VN in juni 2013.

Over het UNHCR

Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) werd opgericht op 14 december 1950 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het bureau streeft ernaar dat iedereen het recht kan uitoefenen om asiel aan te vragen en een veilige toevlucht kan vinden in een andere staat, met de mogelijkheid om vrijwillig terug te keren naar huis, lokaal te integreren of zich in een derde land te vestigen. In meer dan zes decennia heeft het agentschap tientallen miljoenen mensen geholpen om hun leven opnieuw op te bouwen. De UNHCR heeft tweemaal de Nobelprijs ontvangen. Vandaag helpen meer dan 9.000 medewerkers in meer dan 125 landen tientallen miljoenen mensen. Voor meer informatie, zie: www.unhcr.org

Over CHEP

CHEP is wereldwijd marktleider op het gebied van beheerde, retourneerbare en herbruikbare verpakkingsoplossingen. Veel van de grootste bedrijven in branches zoals consumentengoederen, verse land- en tuinbouwproducten, dranken en auto’s maken gebruik van onze pallet-, container- en kratoplossingen. CHEP biedt milieuvriendelijke diensten waarmee klanten een hogere efficiëntie kunnen behalen en operationele risico’s en productschade kunnen verminderen. Met meer dan 7500 werknemers en 300 miljoen pallets en containers biedt CHEP ongeëvenaarde dekking en bijzondere meerwaarde op ruim 500.000 servicelocaties in 50 landen. Tot ons klantenbestand mogen wij mondiale bedrijven en merken rekenen zoals Procter & Gamble, Sysco, Mondelēz, Nestlé, Ford en GM. CHEP is onderdeel van Brambles Limited. Ga voor meer informatie naar www.chep.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Text100 Global Communications

Sophia Heemskerk

+31 20 530 43 33

Sophia.heemskerk

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE ÉTUDE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE DU HCR DES NATIONS UNIES ET DE CHEP POUR AIDER À AMÉLIORER L’ACHEMINEMENT DE L’AIDE AUX RÉFUGIÉS

Malines, Belgique – 10 septembre 2015 – CHEP, leader mondial de solutions de location de palettes et de conteneurs, soutient le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) dans la réalisation d’une étude approfondie de son réseau de chaîne logistique afin d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts.

Vicente Escribano, directeur du service logistique de la gestion de l’approvisionnement du HCR : « L’efficacité de notre chaîne logistique est souvent une question de vie ou de mort pour les réfugiés et leurs familles. Toute amélioration potentielle pourrait donc avoir un impact considérable.

Nous avons demandé à CHEP, leader de la chaîne logistique mondiale, d’évaluer la possibilité et la manière dont nous pourrions améliorer notre logistique et les coûts associés. Cette collaboration avec CHEP est une excellente opportunité pour le HCR et CHEP de mettre à profit leurs ressources et leurs expertise de manière bénévole ».

Le HCR, Haut-Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies, fut créé en 1950 par l’Assemblée générale des Nations Unies pour aider les européens déplacés pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, le HCR a pour mission de diriger et d’organiser les activités visant à protéger et à trouver des solutions durables pour les réfugiés dans le monde entier.

Le HCR des Nations Unies opère dans 123 pays et emploie plus de 9300 personnes pour fournir protection et assistance à plus de 46 millions de réfugiés, de personnes qui retournent dans leur pays, déplacées à l’intérieur de leur propre pays et apatrides. Le budget est passé de 300 000 US$ dans sa première année à plus de 5 milliards de US$ en 2014[2]. En 2014, le HCR a apporté son aide à environ 51,2 millions de personnes relevant de sa compétence : 33,3 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et 16,7 millions de réfugiés, plus 10 autres millions d’apatrides et plus de 1,2 million de demandeurs d’asile.

CHEP a mis son équipe PNO (optimisation du réseau d’usines) à la disposition du HCR pour cette étude approfondie qui passe en revue l’état actuel des ressources du HCR en vue de réduire le délai d’exécution requis pour offrir ses services dans les camps de réfugiés. L’équipe PNO de CHEP réalise actuellement une analyse détaillée du réseau de chaîne logistique du HCR en Afrique.

Le HCR dispose d’un réseau de sept réserves mondiales gérées à partir de centres de distribution stratégiques situés à Copenhague (Danemark), Amman (Jordanie), Dubaï (EAU), Nairobi (Kenya), Isaka (Tanzanie), Douala (Cameroun) et Accra (Ghana). Si besoin est, le HCR peut expédier des produits de secours de base à partir de ces réserves pour aider jusqu’à 600 000 personnes sous 72 heures. En 2014, le HCR est venu en aide à plus de 15 millions de personnes dans le besoin.

Carmelo Alonso Bernaolo, vice-président directeur de la chaîne logistique de CHEP : « L’équipe PNO des États-Unis est à la tête de cette initiative. Elle possède une grande expérience, mais le projet du HCR est unique par rapport aux autres projets qu’elle a menés à bien dans le passé. L’étude du HCR implique des transports aériens, maritimes et routiers entre plusieurs pays et de multiples sources de données, des facteurs qui augmentent considérablement l’ampleur et la complexité de l’étude ».

Cette étude se terminera fin 2015 et les résultats et les recommandations seront présentés au HCR peu après. Brambles Limited, société-mère de CHEP, adhère aux dix principes du Pacte mondial des Nations Unies dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Brambles a signé le Pacte mondial des Nations Unies en juin 2013.

A propos du HCR

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) a été créé le 14 décembre 1950 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Son objectif est de veiller à ce que tout le monde puisse exercer son droit de demande d’asile et trouver refuge dans un autre État en toute sécurité, avec la possibilité de retourner dans son propre pays de sa propre volonté, de s’intégrer localement ou de s’installer dans un autre pays. Au cours des six dernières décennies, cet organisme a aidé des dizaines de millions de personnes à reconstruire leur vie. Le HCR a reçu le prix Nobel à deux reprises. Aujourd’hui, plus de 9000 personnes réparties dans plus de 125 pays continuent d’aider des dizaines de millions de personnes. Pour de plus amples informations, consultez le site www.unhcr.org.

A propos du CHEP

CHEP est le leader mondial de solutions d’emballages gérés, récupérables et réutilisables qui compte parmi ses clients bon nombre des sociétés les plus importantes dans les secteurs tels que les biens de consommation, les produits agricoles et horticoles frais, les boissons et les voitures et qui utilisent nos solutions de palettes, de conteneurs et de bacs. Les services écologiques de CHEP permettent d’augmenter l’efficacité des clients, tout en réduisant les risques opérationnels et l’endommagement des produits. Forte de son personnel de plus de 7 500 personnes et d’environ 300 millions de palettes et de conteneurs, la société offre une couverture imbattable et une valeur exceptionnelle à plus de 500 000 contacts clients dans plus de 50 pays. Nous comptons parmi nos clients des entreprises et des marques internationales, telles que Procter & Gamble, Sysco, Mondelēz, Nestlé, Ford et GM. CHEP fait partie de Brambles Limited. Pour de plus amples informations, consultez le site www.chep.com.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Sophia Heemskerk

Text100 Global Communications

T : +31 (0)20 530 4333

E : sophia.heemskerk

Advertisements